Historia

Jak wynika z badań archeologicznych na terenie Domacyno już w epoce kamienia 2300-2000 p.n.e. osiedlali się ludzie.

Osady, cmentarzyska, obozowiska, znaleziska luźne z epoki kamienia na terenie gminy Karlino (w tym w Domacynie)
Osady, cmentarzyska, obozowiska, znaleziska luźne z epoki kamienia na terenie gminy Karlino (w tym w Domacynie)

 

Grobowiec megalityczny oraz znalezione w nim przedmioty.
Grobowiec megalityczny oraz znalezione w nim przedmioty.

 

W okresie późnego neolitu w Domacynie osiedliły się ludy wchodzące w krąg tzw. Kultury ceramiki sznurowej- nazwanej tak od sposobu zdobienia naczyń glinianych w postaci odcisków sznura. Były to ludy koczownicze, które w zetknięciu się z miejscową ludnością rolniczą przeszły na bardziej osiadły tryb życia, przejmując wiele ze zdobyczy miejscowych grup ludzkich. Sznurowcom przypisuje się oswojenie i hodowlę koni. Jedynym cmentarzyskiem z omawianego okresu, które można wiązać z ludnością kultury ceramiki sznurowej, jest odkryty w Domacynie dużych rozmiarów kwadratowy grób skrzynkowy, trójkomorowy, zbudowany z małych, nakładających się na siebie płyt kamiennych, z dnem w postaci jednowarstwowego bruku kamieni polnych i stropem tworzącym rodzaj sklepienia wspierającego się na ściankach. W dwóch komorach mniejszych ? obok szkieletu ludzkiego- znaleziono krzemiennych grot oszczepu, wysoka misę o esowatym profilu z czopem w górnej części brzuśca i dwuuche naczynie kształtu beczułkowatego

Grobowiec megalityczny po rekonstrukcji
Grobowiec megalityczny po rekonstrukcji

W młodszej fazie wczesnego okresu epoki brązu pojawiły się oddziaływania kultury unietyckiej. Charakterystyczne wyroby brązowe tej formacji można spotkać w skarbach, które odnaleziono także w Domacynie. Były to ciężkie bransolety o przekroju kolistym odciętymi końcami, zdobione grupami kresek poprzecznych i trójkątami skośnie kreskowanymi, oraz siekierka brązowa z wysokimi brzegami.

Skarby kultury unietyckiej znalezione w Domacynie
Skarby kultury unietyckiej znalezione w bagnie Domacynie

 

Z kompleksem kultur mogiłowych wiąże się występująca w południowej części województwa zachodniopomorskiego kultura przedłużycka, znana głównie z grobów i cmentarzysk.Koniec II oraz początek III okresu epoki brązu na terenie zachodniopomorskim wiązał się z pojawieniem kultury łużyckiej, trwającej od III okresu epoki brązu do okresu halsztackiego.
W opracowaniu Anny Rembisz można przeczytać, że: ?Z Pomorza Środkowego znanych jest kilka osad z V okresu epoki brązu, odkrytych w Konikowie koło Koszalina, (?) oraz osiedla z V okresu epoki brązu i starszego okresu halsztackiego odkryte w Domacynie i Nowinie?

Osady, cmentarzyska, znaleziska luźne datowane na epokę brązu (2000-750 p.n.e.)
Osady, cmentarzyska, znaleziska luźne datowane na epokę brązu (2000-750 p.n.e.)

Epoka żelaza (750 p.n.e.-przełom er)-rolnicy, łowcy, wojownicy.
Z tego okresu także w okolicach Domacyna znajdują się stanowiska archeologiczne.

Osady, cmentarzyska, znaleziska luźne datowane na epokę żelaza.
Osady, cmentarzyska, znaleziska luźne datowane na epokę żelaza.

Wczesne średniowiecze (przełom VI/VII-połowa XIII w.)-okres słowiański

W latach 60-tych i na początku 70-tych XX w. na terenie powiatu białogardzkiego przeprowadzono szereg ważnych prac, które mają duże znaczenie odnośnie badań nad wczesnośredniowieczną historia naszych terenów. Na terenie Domacyno rozpoznano wczesnośredniowieczną osadę

Osady, cmentarzyska, znaleziska luźne datowane na wczesne średniowiecze.
Osady, cmentarzyska, znaleziska luźne datowane na wczesne średniowiecze.

 Domacyno (wcześniejsze nazwy Dumzin, Dammitzin, Dumbzin, dodatkowo pojawiły się także nazwy Domacen, Domazen 1260,Domassin 1329.
W źródłach historycznych o Domacynie wspominano już w 1243, 1260 (w kontekście wyświęcenia nowego biskupa Herman von Pommern), 1329, 1373, 1505, 1575 (wzmianka źródłowa z XVI w. podaje, że książę zachodniopomorski Kazimierz w 1575 r. potwierdza dalsze utrzymanie lenne przez braci von Damnitz
z Domacyna koło Karlina, majątku w Pleśnej) i w latach późniejszych.Od średniowiecza do połowy XVIII wieku Domacyno było własnością i siedzibą rycerskiego rodu Damitzów.

Herb rodziny Damitz'ów
Herb rodziny Damitz’ów

Domacyno  założone zostało przez Gerharda Damica (Von Damitz) w 1243r. Powstało przy drodze pocztowej z Nowogardu do Karlina. Co ciekawe, jak przedstawia to mapa Pomorza z 1812r. główna droga między Karlinem a Rymaniem nie prowadziła jak obecnie m.in. przez Kozią Górę, Karwin itd. a przez Karlino, Zwartowo, Domacyno, Słowenkowo, Rymań (gdyby nie późniejsze zmiany, Domacyno leżałoby przy głównej trasie 😉

W 1784r. Domacyno oprócz jednego folwarku usytuowanego we wsi, posiadało także folwark Heinrichsfelde (brak odpowiednika polskiego), który leżał w wiejskich polach. W tym okresie we wsi znajdowało się 6 gospodarstw chłopskich i 1 jedno gospodarstwo nauczyciela. Wieś liczyła 18 gospodarstw domowych. Do 1780r roku wieś należała do rodziny Damitzów. Poniżej znajduje się częściowy zarys drzewa genealogicznego rodziny Damitzów. Drzewo przedstawia właścicieli Domacyna z rodziny Damitzów oraz pozostałych męskich potomków co do których nie ma 100% pewności, że władali majątkiem w Domacynie.

Ewald Christian von Damitz
(Jego 4 z 6 dzieci urodziły się w Domacynie. Był on najprawdopodobniej ostatnim
z rodu Damitzów właściciel